นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โกลบอล ฮันเตอร์ จำกัด (“บริษัท” “ยูพิค อัลติเมท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่นบนมือถือของยูพิค อัลติเมทที่ใช้ชื่อว่า Youpik Ultimate (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม” หรือ “บริการ”) จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวัง ก่อนยอมรับหรือให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่บนหน้าลงทะเบียนของยูพิค อัลติเมท ท่านได้รับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเมื่อท่านได้การตกลงและให้ความยินยอมแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้

ความเบื้องต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน ไม่ว่าท่านจะใช้งานแพลตฟอร์มของเราในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือตัวแทนในการทำการตลาด (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) รวมถึงลูกจ้างของบริษัท เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่มีการกำหนดให้ใช้เฉพาะกับบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่านทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมายอีกต่อไป

 1. วัตถุประสงค์การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  1. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อหรือตัวแทนเพื่อทำการตลาด

   1. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า (ไม่ว่าจะขายโดยยูพิค อัลติเมทหรือผู้ขายอื่น)

   1. การให้บริการ

   1. การตลาดและการโฆษณา

   1. วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการทางกฎหมาย

   1. การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจและการพัฒนา

   1. อื่นๆ


  1. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขาย

   1. การให้บริการ

   1. การตลาดและการโฆษณา

   1. วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการทางกฎหมาย

   1. การวิเคราะห์ ค้นคว้า การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนา

   1. อื่นๆ


 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านเรียกดูแพลตฟอร์ม

 2. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา (ทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือตัวแทนเพื่อทำการตลาด (Youpikker))

 3. ในฐานะผู้ขาย เมื่อท่านระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการสำหรับขายบนแพลตฟอร์มและดำเนินธุรกรรมกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางแพลตฟอร์ม

 4. เมื่อท่านสมัครใช้งานหรือใช้บริการอื่นใด

 5. เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

 6. เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่มีบนแพลตฟอร์มหรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา

 7. เมื่อท่านใช้งานระบบฟังก์ชั่นแอปพลิเคชั่นขนาดย่อม หรือเกมส์โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

 8. เมื่อท่านบันทึกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

 9. เมื่อท่านใช้ระบบการพูดคุยบนแฟลตฟอร์ม

 10. เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งพิมพ์หรือสื่อการตลาดของเรา

 11. เมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจความคิดเห็น

 12. เมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแคมเปญในแพลตฟอร์ม

 13. เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเราทางอื่นใดผ่านการให้บริการภายนอก หรือแอปพลิเคชันอื่น เช่น เฟสบุ๊ค หรือ กูเกิ้ล

 14. เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ บนแพลตฟอร์มโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์มหรือเมื่อท่านโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่ได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

 15. เมื่อบุคคลภายนอกยื่นเรื่องร้องเรียนท่านหรือเนื้อหาที่ท่านได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม และ

 16. เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมทั้งเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา

  1. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจากบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนามของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า) บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ ตามที่ระบุในข้อ 9 ด้านล่างเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสำหรับและที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราทำงานกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือนั้น หรือตามการร่วมงานของเรากับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ หรือสำหรับการดำเนินการตรวจสอบการยืนยันหรือการสอบทานระหว่างการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ความยินยอม (ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมกับเรา บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา) ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา มายังเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อกำหนดอื่นๆ

  1. เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางหมวดหมู่ได้เมื่อท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเราเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราหรือได้เพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการให้เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราบางประเภทหรือบางรูปแบบการใช้งานแก่ท่านได้ หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มได้

  2. ท่านต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิด และท่านต้องจัดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา เรามีสิทธิในการร้องขอเอกสารและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ของเราหรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

  3. หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา ท่านให้คำรับรองและรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นที่จะเปิดเผยและโอนให้แก่เราเพื่อให้เราเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  4. หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโดยใช้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มกับบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์อื่นของเรา เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจมอบให้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 1. การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

  1. เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้คุกกี้ เว็บ บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่าน

  2. เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็ปไซต์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งานตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น

  3. คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความคุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวได้ เว็บ บีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและแพลตฟอร์มของเรา เว็บ บีคอนนั้นช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมเพจดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน

  4. ท่านอาจจัดการและลบข้อมูลคุกกี้ผ่านบราวเซอร์ของท่าน หรือฟังก์ชั่นการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดีคุกกี้บางอย่างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานหลักของระบบ (อาทิ การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้าของท่าน) ดังนั้น การเปลี่ยนหรือการลบคุกกี้อาจมีผลกระทบกับระบบการทำงานที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือกับบริการของเรา 1. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

  1. เพิกถอนการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจกระทบต่อให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใดๆ ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

  2. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมกับเรา

  3. ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

  4. ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  5. ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  6. ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  7. คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผ่านการตั้งค่าในแพลตฟอร์ม หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับจากเรา หรือยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่เรากำหนด ผ่านข้อมูลการติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อต้านกับเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่าไม่สามารถยืนยันในบริการของเราว่าถูกต้องหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิอื่นที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจติดต่อเราเพื่อใช้แบบฟอร์มคำร้อง โดยท่านจะต้องเลือกที่เมนูแอปพลิเคชั่น “บัญชี”, ”การตั้งค่า”, ”เกี่ยวกับ”, “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และสุดท้ายกดปุ่ม “ปิดการอนุญาตเข้าถึง” เพื่อที่จะส่งแบบฟอร์มคำร้อง

  1. หากท่านมีความประสงค์ที่จะลบบัญชีผู้ใช้ของท่านออกจากแอปพลิเคชั่น ท่านสามารถทำได้โดยเข้าไปที่โปรไฟล์ของท่าน และเลือกที่คำสั่ง “ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้” หากท่านดำเนินการระงับการใช้งานแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้งานในบัญชีผู้ใช้ของท่านได้อีก ทั้งนี้เมื่อท่านได้ทำการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านแล้ว ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านจะถูกลบไปพร้อมกันด้วย

อย่างไรก็ดีท่านสามารถดำเนินการสมัครเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านได้โดยทำการสมัครใช้งานเข้ามาใหม่ด้วยข้อมูลเดิมของท่าน ทั้งนี้จะเป็นการสมัครใช้งานใหม่อีกครั้ง โดยที่ทางยูพิค อัลติเมทจะใช้ เก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ยื่นเข้ามาในการสมัครใช้งานครั้งล่าสุด

 1. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใดบ้าง

  1. เราอาจเปิดเผย (หรือ อนุญาตให้ทำการเปิดเผย) และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุด้านบน โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและลูกค้า การทำแบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น

 2. ผู้ให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าว และ

 3. ผู้ใช้งานอื่นของแพลตฟอร์ม หรือผู้ใช้บริการอื่น

 4. หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

  1. ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

  2. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การควบรวมและการซื้อกิจการไม่ว่าส่วนใดของธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เราได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  3. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการภายนอกของเราหรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงิน) เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทในเครือเหล่านั้นสามารถเสนอบริการต่างๆ แก่ท่านได้นอกเหนือจากบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและแพลตฟอร์มของเรา การที่ท่านให้ความยินยอมและเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะได้ตกลงร่วมกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว เมื่อท่านได้ยอมรับการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา การเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการยอมรับ หรือการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าวไปยังผู้ให้บริการตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น

  4. ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้งานการแบ่งปันข้อมูลตามข้อ 6.4 ให้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับแอปพลิเคชั่น “ยูช้อยส์ โปร” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการภายนอกตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับการใช้บริการ เข้าใช้บริการหรือเข้าสู่ระบบของบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการภายนอกของเราผ่านบัญชีของแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่มีการเปิดเผยในกรณีนี้ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน และรวมถึงรายการสินค้าที่มีการคัดไว้ในแพลตฟอร์ม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้งานยินยอมรับการใช้บริการ เข้าใช้บริการหรือเข้าสู่ระบบของบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการภายนอก การเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราดังกล่าว ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 1. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดีเราจะไม่โอนหรือหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกราชอาณาจักรเว้นเสียแต่ว่าการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย 1. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการประมวลผล คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าว เราได้จัดให้มีมาตรการการจัดการทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม อาทิ

 1. จำกัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

 2. ดำเนินการให้มีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 3. ใช้ระบบ 128-บิต เอสเอสแอล (มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต) อันเป็นเทคโนโลยีที่มีกระบวนการในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการประเมินผลข้อมูลทางการเงินของท่าน

 4. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

  1. ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีเรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ

 1. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ยูพิค อัลติเมทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านมีบัญชีหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับยูพิค อัลติเมท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ยูพิค อัลติเมทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่บัญชีของท่านมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์กับยูพิค อัลติเมทเป็นระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยูพิค อัลติเมทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในบางกรณียูพิค อัลติเมทอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นระยะเวลาหรือกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย เป็นต้น 1. คำแนะนำ คำถามหรือข้อเรียกร้อง

  1. เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคตจะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ และจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการต่อไป การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือการใช้บริการ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม (ตามที่ได้กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์ม) หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งจะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ

  2. หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

  3. หากคำถามของท่านไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของท่านโปรดติดต่อเรามาทางระบบสนทนาออนไลน์ของเรา หรือท่างช่องทางดังนี้บริษัท โกลบอล ฮันเตอร์ จำกัดโทรศัพท์ 023295929ที่ตั้ง 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 2/1001-2/1002 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร